Ἑλένη Ἀλεξίου: Ἀπὸ τὸ τίποτα

Πλανόδιον - Ιστορίες Μπονζάι

Aleksiou,Eleni-ApoToTipota-Eikona-04

Ἑ­λέ­νη Ἀ­λε­ξί­ου

 

Ἀ­πὸ τὸ τί­πο­τα

02-KappaΑΘΙΣΑ ΜΕ ΘΕΑ πρὸς τὴν εἴ­σο­δο τοῦ βι­βλι­ο­πω­λεί­ου. Ἡ πόρ­τα πρέ­πει νὰ ἄ­νοι­ξε μέ­χρι καὶ εἴ­κο­σι φο­ρές. Δὲν ἤ­σουν σὲ κα­νέ­να ἄ­νοιγ­μα. Ἀλ­λὰ κά­θε φο­ρά, πε­ρι­μέ­νον­τας ὅ­τι ἤ­σουν ἐ­σύ, καρ­δι­ο­χτυ­ποῦ­σα. «Ἀ­πὸ τὸ τί­πο­τα φτιά­χνε­ται ὁ Πα­ρά­δει­σος» ἀ­νέ­φε­ρε ὁ συγ­γρα­φέ­ας τὰ λό­για τοῦ Ἐ­λύ­τη. Ἔ­τσι, ὅ­σες φο­ρὲς ἀ­νοι­γό­κλει­σε αὐ­τὴ ἡ πόρ­τα, ἀ­κό­μη κι ἂν πο­τὲ δὲν μπῆ­κες, τό­σες φο­ρὲς αἰ­σθάν­θη­κα εὐ­τυ­χι­σμέ­νη.

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

Πη­γή: Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση.

Ἑ­λέ­νη Ἀ­λε­ξί­ου. Σπού­δα­σε φι­λο­λο­γί­α, κλα­σι­κὴ κι­θά­ρα, καὶ ἔ­χει με­τα­πτυ­χια­κὸ στὴν Ἐκ­παί­δευ­ση. Κεί­με­νά της ἔ­χουν συμ­πε­ρι­λη­φθεῖ σὲ ἀν­θο­λό­για τῶν ἐκ­δό­σε­ων τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρῶν. Ποι­ή­μα­τά της ἔ­χουν με­τα­φρα­στεῖ στὰ ἀγ­γλι­κά. Πρῶ­το της βι­βλί­ο Τὸ Φλάς (ἔκδ. Λο­γεῖ­ον, 2009).

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: