Η ἡμερομηνία λήξεως τοῦ ἑλλαδοκαφριστὰν πλησιάζει πολὺ ἐπικίνδυνα…

********************** Democracy *********************

Ἡ Ἅλωσις ὁλοκληρώνεται...;;;2Κοιτώντας μὲ προσοχὴ τὰ γεγονότα τῆς πτώσεως τῆς ὀθωμανικῆς καὶ τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας τὸ πρῶτο (κι ἀσφαλέστατον) συμπέρασμα εἶναι πὼς ἡ ἡμερομηνία λήξεως τοῦ ἑλλαδοκαφριστὰν πλησιάζει πολὺ ἐπικίνδυνα.
Μὲ τὴν ἰδία λογικὴ πλησιάζει καὶ τὸ τέλος τῆς «ἀμερικανικῆς αὐτοκρατορίας», καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ τέλος τῆς «εὐρωπαϊκῆς αὐτοκρατορίας», ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλης, ὀρατῆς κι …ἀοράτου αὐτοκρατορίας!!!
Καὶ ὅταν συμβαίνουν στὴν ἱστορία τέτοιου εἴδους ἀνατροπὲς εἶναι δεδομένον πὼς συνοδεύονται κι ἀπὸ πολὺ αἷμα.
Ὅπως τώρα…

View original post 1,292 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s