Ντίνο Μπουτζάτι (Dino Buzzati): Ἡ ποί­η­ση

Πλανόδιον - Ιστορίες Μπονζάι

02-buzzati-ipoiisi-mtf-apotaitalikap-fournarisl657-eikona-01

Ντίνο Μπουτζάτι (DinoBuzzati)

Ἡ ποί­η­ση

(La poesia)

06-sΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ τῆς θα­λα­μη­γοῦ του, ὁ Τζόρ­τζιο Κάμ, ἰ­δι­ο­κτή­της με­ταλ­λεί­ων, εἶ­χε τὴν εὐ­και­ρί­α νὰ σώ­σει ἕ­ναν νε­α­ρὸ ποὺ πά­λευ­ε μὲ τὰ κύ­μα­τα. Ἦ­ταν ἕ­νας νε­α­ρού­λης ἐ­ξαι­ρε­τι­κῆς ὀ­μορ­φιᾶς, ποὺ προ­έ­κυ­ψε ὅ­τι ἦ­ταν καὶ παι­δὶ τοῦ Θε­οῦ. Αὐτὸς, ἐ­πει­δὴ τοῦ ἦ­ταν ὑ­πο­χρε­ω­μέ­νος, ἔ­στει­λε νὰ τὸν φω­νά­ξουν καὶ τὸν ρώ­τη­σε τί ἀν­τα­μοι­βὴ θὰ ἤ­θε­λε.

       «Αἰ­σθά­νο­μαι εὐ­γνώ­μων», ἀ­πάν­τη­σε ὁ ἰ­δι­ο­κτή­της με­ταλ­λεί­ων, «ἀλ­λά, για­τί μοῦ κά­νεις αὐ­τὴ τὴν προ­σφο­ρὰ μὲ τό­σο ἐ­πι­τι­μη­τι­κὸ τρό­πο;»

       «Στὴ θέ­α πλου­σί­ων τοῦ εἴ­δους σου χα­λι­έ­μαι λί­γο, ἀλ­λὰ μὴ δί­νεις ση­μα­σί­α· ὅ­λοι ἔ­χου­με τὶς ἰ­δι­ο­τρο­πί­ες μας. Πές μου κα­λύ­τε­ρα μιὰ ἐ­πι­θυ­μί­α σου. Ὅ­σο δύ­σκο­λος κι ἂν εἶ­μαι, θὰ κά­νω ὅ,τι κα­λύ­τε­ρο μπο­ρῶ.»

       Ὁ Κάμ, ποὺ περ­νι­ό­ταν γιὰ δι­α­νο­ού­με­νος καὶ προ­σκα­λοῦ­σε συ­χνὰ στὶς δε­ξι­ώ­σεις του φι­λο­σό­φους, συγ­γρα­φεῖς, ζω­γρά­φους, μου­σι­κούς, θέ­λη­σε νὰ κά­νει κα­λὴ ἐν­τύ­πω­ση:

       «Θὰ ἤ­θε­λα νὰ μοῦ κά­νεις δῶ­ρο…

View original post 866 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s