1821: Τὰ Μικρὰ τοῦ Μεγάλου Ἀγώνα: Ποῦ εἶναι οἱ κῶλοι;

Πλανόδιον - Ιστορίες Μπονζάι

1821: Τὰ Μικρὰ τοῦ Μεγάλου Ἀγώνα

Ποῦ εἶναι οἱ κῶλοι;

[τοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη]

ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ τοῦ Πει­ραι­ᾶ ἕ­νας στρα­τι­ω­τι­κὸς Φι­λέλ­λη­νας ἤ­θε­λε νὰ κα­τα­σκευά­σῃ χα­ρα­κώ­μα­τα μὲ σχέ­δια εὐ­ρω­πα­ϊ­κά.

       Περ­νῶν­τας ὁ Κα­ρα­ϊ­σκά­κης στά­θη­κε πε­ρί­ερ­γος νὰ δῇ τὰ ἔρ­γα. Φαί­νε­ται ταὔ­ρι­σκε πο­λὺ ρη­χά. Ἤ­ξε­ρε αὐ­τὸς τὰ κλει­στὰ ἢ τυ­φλὰ [ἀ­δι­έ­ξο­δα] ταμ­πού­ρια τῶν ἀ­τά­χτων, ποὺ καὶ νἄ­θε­λε νὰ φύ­γῃ ὁ δει­λός, δὲ θὰ μπο­ροῦ­σε.

       — Για­τί τἄ­κα­μες ἔ­τσι; ρώ­τη­σε ὁ Κα­ρα­ϊ­σκά­κης ἀ­θῶ­α τά­χα.

       — Αὐ­τὸ τὸ μέ­ρος εἶ­ναι τὸ «πρα­νές», αὐ­τὸ εἶ­ναι τὸ «προ­πέ­τα­σμα», ἐ­κεῖ εἶ­ναι ἡ «βά­σις»… Ἔ­τσι μᾶς δι­δά­σκουν ἐ­μᾶς τὰ βι­βλί­α μας, Στρα­τη­γέ.

       — Ὅ­λα κα­λά, ὠ­ρὲ παι­δί μ’, εἶ­πε ὁ Κα­ρα­ϊ­σκά­κης, μὰ ποῦ εἶ­ναι οἱ κ<ῶλοι>;…

       Καὶ χτύ­πη­σε μὲ τὴν πα­λά­μη τὸν πι­σι­νό του. Ὁ Εὐ­ρω­παῖ­ος ἀ­πό­ρη­σε.

       — Ποῦ εἶ­ναι οἱ κ<ῶλοι> ! ὠ­ρὲ παι­δί μ’, ποὺ θὰ κα­θί­σουν στὰ χα­ρα­κώ­μα­τά…

View original post 95 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s