Αν­τι­γρά­φον­τας α­πό την κόλ­λα του δι­πλα­νού

Πλανόδιον - Ιστορίες Μπονζάι

Αν­τι­γρά­φον­τας α­πό την κόλ­λα του δι­πλα­νού

Μια ι­δι­ά­ζου­σα πε­ρί­πτω­ση ‘διακειμενικότητας’

ΣΥΖΗΤΗΣΗ πε­ρί οι­κει­ο­ποί­η­σης των γρα­φο­μέ­νων ε­νός συγ­γρα­φέ­α α­πό κά­ποι­ον άλ­λον έ­χει πλέ­ον εμ­πε­δω­θεί. Τι γί­νε­ται ό­μως με τις πε­ρι­πτώ­σεις ε­κεί­νες ό­που κα­νείς αν­τι­κρί­ζει στα κεί­με­να ο­μο­τέ­χνων του φρά­σεις, ι­δέ­ες, πλο­κές και ε­κτυ­λί­ξεις α­φη­γή­σε­ων που α­πό έ­να ση­μεί­ο κι ύ­στε­ρα παύ­ουν να εμ­πί­πτουν στον κα­νό­να της σύμ­πτω­σης; Πώς θα μπο­ρού­σε να ο­νο­μα­στεί κά­τι τέ­τοι­ο αν ό­χι «ι­δε­ο­κλο­πή»; Τέ­λος, πώς θα έ­πρε­πε κα­νείς να δι­α­χει­ρι­στεί έ­να τέ­τοι­ο πε­ρι­στα­τι­κό ό­ταν αυ­τό ξε­φεύ­γει α­πό τα ό­ρια της πο­λυ­φο­ρε­μέ­νης πλέ­ον κρυ­πτο­μνη­σί­ας —που μπο­ρεί να συμ­βεί ά­παξ στον κα­θέ­ναν και την κα­θε­μιά—, και α­πο­δει­κνύ­ε­ται τε­λι­κά ό­τι κα­τ’ ε­ξα­κο­λού­θη­σιν ο φε­ρό­με­νος ως πα­ρα­βά­της υ­πο­πί­πτει συ­στη­μα­τι­κά σε μια δια­ρκή υι­ο­θε­σί­α φρά­σε­ων, ι­δε­ών, πλο­κών και α­φη­γη­μα­τι­κών ε­κτυ­λί­ξε­ων, προ­βαί­νον­τας κα­τ’ ου­σί­α σε μια δι­α­σκευ­ή του κει­μέ­νου-μή­τρας α­πό το ο­ποί­ο εμ­πνέ­ε­ται α­δή­λω­τα; Πα­ρα­κά­τω κα­τα­τί­θεν­ται ο­ρι­σμέ­να πα­ρα­δείγ­μα­τα μιας τέ­τοι­ας πε­ρί­πτω­σης. Στα κεί­με­να της ΜΤΧ έ­χουν ση­μει­ω­θεί με μαύ­ρο μπολντ οι α­τό­φυ­ες οι­κει­ο­ποι­ή­σεις…

View original post 4,712 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: